Afrodyta SPA

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego afrodyta-spa.pl

Spis treści:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W AFRODYTA-SPA.PL
 4. ZAKUP PRODUKTÓW, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 5. REZERWACJA POBYTU, ZAWARCIE UMOWY NAJMU
 6. ZASADY REALIZACJI VOUCHERÓW
 7. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 8. REKLAMACJE W AFRODYTA-SPA.PL
 9. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 12. PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://afrodyta-spa.pl (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis”, „Afrodyta-spa.pl”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego, składanie zamówień i rezerwacji, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Serwis Internetowy.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Serwisu Internetowego, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół Afrodyta-spa.pl


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „SĘKPOL” LECH KUKOROWSKI LUDWIK CHOMICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Ośnie Lubuskim (adres siedziby: ul. Słubicka 50, 69-220 Ośno Lubuskie i adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 46, 69-220 Ośno Lubuskie), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000114681; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5980003322, REGON: 210056498, adres poczty elektronicznej: rezerwacje@afrodyta-spa.pl oraz numer telefonu: (+48) 603 603 333.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) AFRODYTA SPA & WELLNESS RESORT – obiekt prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: ul. Grunwaldzka 46, 69-220 Ośno Lubuskie. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Klienci mogą składać Rezerwacje na pobyt w Afrodyta Spa & Wellness Resort.

b) BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog zawierający artykuły nawiązujące tematycznie do usług Afrodyta-spa.pl, publikowane przez Usługodawcę dla wszystkich osób odwiedzających Serwis Internetowy.

c) DOTPAY.PL – zewnętrzny dostawca usług płatniczych, tj. spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony; NIP 7792369887, REGON 301345068.

d) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

e) FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Rezerwacji, w szczególności poprzez wybranie miejsca, terminu i innych warunków pobytu oraz określenie sposobu płatności.

f) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie wybranych Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie sposobu płatności i dostawy.

g) KLIENT, UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; –  która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu Internetowego oraz zawiera lub zamierza zawrzeć umowy z Usługodawcą/Sprzedawcą.

h) KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

i) KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawieranie umów) nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

j) KONTO, KONTO UŻYTKOWNIKA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem Użytkownika zbiór zasobów i funkcjonalności w Serwisie Internetowym, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Internetowego.

k) NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, promocjach i nowościach w Serwisie Internetowym.

l) PAYPAL.COM – zewnętrzny dostawca usług płatniczych, tj. spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg.

m) PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

n) PRODUKT – każdy towar, voucher albo usługa dostępne w Serwisie Internetowym, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą Afrodyta-spa.pl.

o) PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawieranie umów) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

p) REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

q) REZERWACJA – zgłoszenie przez Klienta chęci zawarcia Umowy Najmu w miejscu, terminie i na warunkach określonych w treści Rezerwacji. Rezerwacja składana jest za pomocą Formularza Rezerwacji dostępnego w Serwisie Internetowym.

r) SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, AFRODYTA-SPA.PL – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://afrodyta-spa.pl.    

s) UMOWA NAJMU – umowa zawierana na odległość przez Klienta z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego, której przedmiotem są usługi w zakresie zakwaterowania krótkoterminowego na uzgodniony z Usługodawcą okres pobytu.

t) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawierana na odległość przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu, tj. towaru, usługi albo vouchera, w zależności od przedmiotu Zamówienia Klienta.

u) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie.

v) USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – spółka PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „SĘKPOL” LECH KUKOROWSKI LUDWIK CHOMICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Ośnie Lubuskim (adres siedziby: ul. Słubicka 50, 69-220 Ośno Lubuskie i adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 46, 69-220 Ośno Lubuskie), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000114681; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5980003322, REGON: 210056498, adres poczty elektronicznej: rezerwacje@afrodyta-spa.pl oraz numer telefonu: (+48) 603 603 333.

w) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. Zamówienie składane jest za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie Internetowym.

x) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).


2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane w Afrodyta-spa.pl dane Użytkownika, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego, konieczne może okazać się spełnienie następujących wymogów technicznych przez Użytkownika: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług Afrodyta-spa.pl, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych, zawieranie umów oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W AFRODYTA-SPA.PL

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest bezpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 3. Afrodyta-spa.pl umożliwia Użytkownikom przede wszystkim zapoznanie się z informacjami na temat obiektu Afrodyta Spa & Wellness Resort oraz ofertą Produktów Usługodawcy. W razie zainteresowania Użytkownik może podjąć decyzję o złożeniu Zamówienia i zakupie Produktów dostępnych na stronach Serwisu Internetowego albo złożeniu Rezerwacji na pobyt w Afrodyta Spa & Wellness Resort.
 4. Usługodawca udostępnia następujące Usługi Elektroniczne w Serwisie Internetowym:

  a) Blog.
  b) Konto Użytkownika.
  c) Formularz Rezerwacji.
  d) Formularz Zamówienia.
  e) Newsletter.

 5. Szczegółowy opis dostępnych Usług Elektronicznych oraz zasad ich działania określony jest na stronach Serwisu Internetowego oraz w niniejszym Regulaminie.
 6. Usługa Elektroniczna Blog – przeglądanie Bloga jest możliwe dla każdego Użytkownika bez potrzeby posiadania Konta ani podawania danych. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiedniej zakładki Serwisu z artykułami i aktualnościami publikowanymi przez Usługodawcę. Wszelkie wpisy na Blogu mają charakter wyłącznie informacyjny. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony Serwisu Internetowego.
 7. Usługa Elektroniczna Konto Użytkownika – korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po uprzedniej rejestracji w Serwisie Internetowym, co następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika: (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji Konta dostępnego na stronie Serwisu, (2) kliknięcie pola „Utwórz konto” oraz (3) potwierdzenie chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji Konta niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 8. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Użytkownika – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności. 
 9. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 10. Użytkownik obowiązany jest utrzymać dane dostępowe do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownikowi zabrania się udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym poprzez najem lub użyczenie.
 11. Usługa Elektroniczna Konto Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 
 12. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rezerwacje@afrodyta-spa.pl.
 13. Usługodawca może również zawiesić, a w ostateczności także usunąć Konto Użytkownika z następujących powodów: (1) Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy narusza niniejszy Regulamin; (2) Użytkownik zalega z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy; (3) Użytkownik narusza renomę Usługodawcy, jego Serwisu lub obiektu Afrodyta Spa & Wellness Resort; (4) Użytkownik dostarcza w Serwisie Internetowym treści bezprawne, wulgarne i obraźliwe, treści naruszające cudze dobra osobiste i prawa autorskie, treści promujące pośrednio bądź bezpośrednio inne strony, produkty i usługi; (5) działania Użytkownika stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy i Serwisu Internetowego lub bezpieczeństwa innych Użytkowników podczas korzystania przez nich z Serwisu.
 14. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe logowanie się na Konto i korzystanie z funkcjonalności Konta. W czasie zawieszenia Konta Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.
 15. Usługodawca przed podjęciem decyzji o zawieszeniu Konta w miarę możliwości wzywa Użytkownika drogą mailową (e-mail) do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może zawiesić Konto. W przypadku gdy zawieszenie Konta Użytkownika trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Użytkownika. Po upływie terminu wypowiedzenia Konto zostaje usunięte.
 16. Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji – korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem wybrania jednego z pokoi dostępnych w Afrodyta Spa & Wellness Resort dla podanego przez Klienta okresu pobytu.  Złożenie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Rezerwacji danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu formularza pola „Zapłać i zakończ” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Afrodyta-spa.pl). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Klient niebędący Konsumentem, który pragnie otrzymać fakturę, powinien również podać nazwę firmy, numer NIP oraz adres miejsca wykonywania działalności.
 17. Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
 18. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu przez Klienta do elektronicznego koszyka dostępnego w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu formularza pola „Zapłać i zakończ” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Afrodyta-spa.pl). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. W przypadku gdy przedmiotem Zamówienia jest Produkt dostarczany do Klienta, niezbędne jest również podanie adresu dostawy Produktu. W przypadku gdy przedmiotem Zamówienia jest voucher, niezbędne jest także podanie imienia i nazwiska osoby, na którą ma zostać wystawiony voucher. Klient niebędący Konsumentem, który pragnie otrzymać fakturę, powinien również podać nazwę firmy, numer NIP oraz adres miejsca wykonywania działalności.
 19. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
 20. Usługa Elektroniczna Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) podaniu w odpowiedniej rubryce widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta Użytkownika lub składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia adres e-mail Użytkownika zostaje dodany do bazy mailingowej Newslettera.
 21. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rezerwacje@afrodyta-spa.pl.


4. ZAKUP PRODUKTÓW, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Za pośrednictwem Afrodyta-spa.pl możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży dotyczącej Produktów dostępnych na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w zakładkach „Sklep”, „Oferta” oraz „Vouchery”.
 2. Szczegółowe informacje o Produktach oraz ich ceny podane są Klientowi na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w opisie danego Produktu przed rozpoczęciem składania Zamówienia.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie Produktu wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy (jeśli dotyczy) albo o innych ewentualnych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 3.18 Regulaminu.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Afrodyta-spa.pl przed dokonaniem zakupu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.5 Regulaminu. Informacja o dokonanym zakupie jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Afrodyta-spa.pl.
 7. Terminy i sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  a) W zależności od rodzaju Produktu, Sprzedawca udostępnia Klientom następujące sposoby płatności:

  I. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym Produktu.
  II. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  III. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  IV. Płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl lub PayPal.com – aktualne sposoby płatności określone są na stronach internetowych: https://www.dotpay.pl oraz https://www.paypal.com/pl oraz w trakcie składania Zamówienia.

  b) Termin płatności:

  I. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Klient obowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni kalendarzowych, lecz nie później niż przed rozpoczęciem realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę.
  II. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym Produktu, Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w chwili odbioru Produktu.
  III. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

  c) W przypadku niektórych Produktów, niezależnie od wyboru metody płatności, Sprzedawca może wymagać wpłacenia zaliczki za Zamówienie, a pozostałej ceny Produktu zgodnie z terminami wskazanymi w pkt. 4.7 lit. b) wyżej. Informacja na temat wysokości zaliczki podawana jest Klientowi najpóźniej w trakcie składania Zamówienia. Warunkiem przyjęcia Zamówienia jest wpłacenie zaliczki niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili złożenia Zamówienia. W przeciwnym razie Zamówienie nie dochodzi do skutku i Klient, chcąc zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, powinien ponowić proces składania Zamówienia tak jak za pierwszym razem.

 8. Terminy i sposoby wykonania Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę:

  a) W przypadku zakupu Produktu będącego towarem, Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  I. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
  II. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
  III. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Grunwaldzka 46, 69-220 Ośno Lubuskie – od poniedziałku do niedzieli, w godz. 8:00 – 21:00.

  b) Dostawa Produktu możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  c) Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  d) Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

  e) Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  I. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia odnotowania płatności na rachunku bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy.

  II. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

  f) Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostaje dodatkowo powiadomiony przez Sprzedawcę na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

  I. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia odnotowania płatności na rachunku bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy.

  II. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

  g) W przypadku Produktu będącego usługą, termin i sposób wykonania usługi określony jest w opisie Produktu na stronie Serwisu Internetowego lub też może być przedmiotem indywidualnych ustaleń między Klientem i Sprzedawcą już po zawarciu Umowy Sprzedaży.

  h) W przypadku Produktu będącego voucherem, Sprzedawca dostarcza voucher zgodnie z terminem dostawy wskazanym wyżej w formie elektronicznej na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej Użytkownika albo w postaci papierowej na podany adres dostawy. Voucher nie stanowi samodzielnej usługi lub towaru, lecz umożliwia Klientowi dokonanie zakupu towaru lub usługi w terminie i w kwocie określonej każdorazowo na wybranym voucherze zgodnie z zasadami realizacji vouchera wskazanymi w pkt. 6 Regulaminu.


5. REZERWACJA POBYTU, ZAWARCIE UMOWY NAJMU

 1. Za pośrednictwem Afrodyta-spa.pl możliwe jest dokonanie Rezerwacji pobytu Klienta w Afrodyta Spa & Wellness Resort. 
 2. Szczegółowe informacje o dostępnych pokojach i ich wyposażeniu, cenach zakwaterowania oraz usługach dodatkowych podane są Klientowi na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w opisie danego pokoju przed rozpoczęciem składania Rezerwacji.
 3. Cena zakwaterowania uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o innych ewentualnych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Rezerwacji.
 4. Zawarcie Umowy Najmu między Klientem i Usługodawcą jest możliwe po uprzednim złożeniu Rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Formularza Rezerwacji zgodnie z pkt. 3.16 Regulaminu.
 5. Warunkiem przyjęcia Rezerwacji Klienta jest wpłata przez Klienta zaliczki w wysokości określonej przed złożeniem Rezerwacji na stronie Afrodyta-spa.pl. Zaliczka powinna zostać wpłacona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili złożenia Rezerwacji. W przeciwnym razie Rezerwacja nie dochodzi do skutku i Klient, chcąc zawrzeć Umowę Najmu z Usługodawcą, powinien ponowić proces składania Rezerwacji tak jak za pierwszym razem.
 6. Klient może dokonać płatności zaliczki za Rezerwację, korzystając z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl lub PayPal.com.
 7. Po złożeniu Rezerwacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Rezerwację do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji i jej przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Rezerwacji i jej przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie warunków Umowy Najmu. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Najmu między Klientem a Usługodawcą.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Najmu następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Afrodyta-spa.pl przed dokonaniem zakupu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.7 Regulaminu. Informacja o dokonanej Rezerwacji jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Afrodyta-spa.pl.
 9. Umowa Najmu zostaje zawarta na okres pobytu wskazany w Rezerwacji Klienta. Klient obowiązany jest do opuszczenia pokoju będącego przedmiotem Umowy Najmu najpóźniej przed końcem doby hotelowej ostatniego dnia pobytu wskazanego w Rezerwacji.
 10. Pozostała część ceny zakwaterowania (po odliczeniu wpłaconej zaliczki) jest płatna gotówką lub kartą płatniczą w pierwszym dniu pobytu przy zakwaterowaniu Klienta w Afrodyta Spa & Wellness Resort.
 11. Klient zobowiązany jest do korzystania z pokoju tylko w okresie, na jaki została zawarta Umowa Najmu, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich, w tym innych Klientów Usługodawcy. Klient obowiązany jest zaznajomić się ze szczegółowymi zasadami pobytu udostępnianymi przez Usługodawcę na stronach Afrodyta-spa.pl, w tym z zasadami obowiązującymi dla wybranego przez siebie pokoju.
 12. Klient ma prawo zgłosić chęć przedłużenia obowiązywania Umowy Najmu, kontaktując się z recepcją  Afrodyta Spa & Wellness Resort i wskazując liczbę dni, na jaki Umowa Najmu ma zostać przedłużona, najpóźniej przed zakończeniem swojego okresu pobytu. Przedłużenie Umowy Najmu jest możliwe jedynie w przypadku, jeśli pokój nie został wcześniej zarezerwowany przez innego Klienta. Warunki przedłużenia Umowy Najmu uzgadniane są w takim wypadku indywidualnie między Klientem a pracownikami recepcji Afrodyta Spa & Wellness Resort.


6. ZASADY REALIZACJI VOUCHERÓW

 1. Voucher w Afrodyta-spa.pl to imienny bon towarowy, który zastępuje środki pieniężne o wartości na nim zapisanej i umożliwia jego posiadaczowi dokonanie płatności za zakup towarów i usług z oferty Usługodawcy.
 2. Voucher ma formę papierową lub elektroniczną. Klient dokonuje wyboru formy vouchera w trakcie składania Zamówienia w Afrodyta-spa.pl.
 3. Wykorzystanie vouchera możliwe jest na warunkach określonych szczegółowo dla danego Vouchera, w tym również w opisie vouchera na stronie Serwisu Internetowego. 
 4. Każdy voucher opiewa na określoną kwotę oraz posiada swój termin ważności. Po upływie terminu ważności, posiadacz nie ma możliwości dalszego dokonywania płatności z wykorzystaniem vouchera.
 5. W celu realizacji vouchera, osoba uprawniona powinna skontaktować się z Usługodawcą oraz okazać voucher najpóźniej przed dokonaniem płatności za wybrany towar lub usługę. Usługodawca ma prawo poprosić osobę okazującą voucher o przedstawienie dokumentu umożliwiającego potwierdzenie zgodności danych na voucherze z tożsamością tej osoby. Usługodawca uprawniony jest także do zatrzymania zrealizowanego vouchera.
 6. Voucher powinien zostać zrealizowany za jednym razem, nie więcej jednak niż do wartości nominalnej zapisanej na voucherze i nie później niż przed upływem jego terminu ważności. Niewykorzystane środki na voucherze nie podlegają wypłacie w gotówce. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu wyłączać ani ograniczać praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Klienta będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta), przyznanych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 7. Osoba uprawniona ma prawo wykorzystać voucher na towar lub usługę, których cena przewyższa wartość, na jaką opiewa voucher. W takim wypadku posiadacz vouchera obowiązany będzie uregulować różnicę między wartością vouchera a ceną towaru lub usługi zgodnie z udostępnianymi przez Usługodawcę sposobami płatności.
 8. Vouchera nie można wykorzystać do zakupu innego vouchera.
 9. W przypadku dokonania przez osobę uprawnioną zwrotu Produktu zakupionego z wykorzystaniem vouchera (np. w ramach odstąpienia od umowy przez Konsumenta), Usługodawca dokonuje zwrotu uiszczonej ceny na nowy voucher. W przypadku gdy Produkt opłacony był częściowo przy pomocy innego sposobu płatności, pozostała część ceny zwracana jest przez Usługodawcę zgodnie z wybranym przez osobę uprawnioną sposobem płatności lub też w inny uzgodniony z tą osobą sposób.
 10. Voucher można używać do zakupu towarów i usług objętych wyprzedażami, rabatami i promocjami organizowanymi w Afrodyta-spa.pl oraz Afrodyta Spa & Wellness Resort, chyba że warunki odrębnej wyprzedaży, promocji lub rabatu stanowią inaczej.
 11. Voucher nie podlega zwrotowi.
 12. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).


7. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: rezerwacje@afrodyta-spa.pl) oraz telefon (numer telefonu: +48 603 603 333), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego oraz dokonanych zakupów. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z jego danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu oraz podanych w zakładce informacyjnej „Kontakt” na stronie Afrodyta-spa.pl.


8. REKLAMACJE W AFRODYTA-SPA.PL

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy/Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca odpowiada przed Klientem za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Produktów na zasadach rękojmi. W przypadku sprzedaży usług, do których nie stosuje się przepisów o rękojmi, Usługodawca odpowiada przed Klientem za zachowanie należytej staranności.
 2. Usługodawca/Sprzedawca obowiązany jest dostarczać Produkty wolne od wad oraz świadczyć usługi z należytą starannością.
 3. Reklamacje dotyczące Produktów, Rezerwacji, Usług Elektronicznych oraz inne zgłoszenia dotyczące działania Serwisu Internetowego powinny być składane przez Klienta/Użytkownika bezpośrednio do Sprzedawcy/Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: rezerwacje@afrodyta-spa.pl) albo osobiście lub pisemnie na adres: ul. Grunwaldzka 46, 69-220 Ośno Lubuskie.
 4. Zaleca się podanie przez Użytkownika/Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub innej nieprawidłowości; (2) oczekiwań Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę/Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy, jeżeli jest to konieczne dla wykonania reklamacji, na adres Sprzedawcy: ul. Grunwaldzka 46, 69-220 Ośno Lubuskie. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.


9. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Użytkowników oraz Klientów będących Konsumentami.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w pkt. 9.3 Regulaminu oraz kosztów, o których mowa w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy/Sprzedawcy przed jego upływem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do (1) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (2) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (3) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; (5) umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (6) umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, gastronomii, najmu samochodów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: osobiście lub pisemnie na adres: ul. Grunwaldzka 46, 69-220 Ośno Lubuskie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rezerwacje@afrodyta-spa.pl. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta), jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  b) dla pozostałych umów (w tym umów o świadczenie usług) – od dnia zawarcia umowy.

 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Jeżeli przedmiotem umowy była sprzedaż rzeczy, Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić tę rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres Sprzedawcy: ul. Grunwaldzka 46, 69-220 Ośno Lubuskie.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

  a) Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  b) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  c) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  d) W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Zawarte w niniejszym punkcie 9. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego również do Użytkownika lub Klienta będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.


10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Użytkowników oraz Klientów będących Konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawartej internetowo umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta oraz Użytkownika niebędącego Konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem/Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta/Użytkownika sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy.
 4. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta/Użytkownika, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Zamówienia lub Rezerwacji. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta/Użytkownika przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Zamówienia lub Rezerwacji złożonej przez Klienta/Użytkownika oraz zawieszenia dostępu do Konta na czas trwania weryfikacji.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 6. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta/Użytkownika do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.
 7. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta/Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta/Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych kosztów z tytułu umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta/Użytkownika w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia jakiejkolwiek umowy lub niezwiązanych z umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta/Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta/Użytkownika.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.


12. PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, materiałów, zdjęć, obrazów, grafik, nagrań, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że Użytkownik korzystający z Serwisu Internetowego nie otrzymuje żadnych praw autorskich do materiałów (w tym treści tekstowych, graficznych i audiowizualnych), do których uzyskuje dostęp podczas korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę. Użytkownikowi udzielana jest jedynie niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna (w tym bez prawa sublicencjonowania) licencja na korzystanie z tych treści, bez ograniczeń terytorialnych, wyłącznie przez czas i w zakresie korzystania przez Użytkownika z Usług Elektronicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, powszechnie obowiązującymi przepisami Prawa Autorskiego oraz niniejszym Regulaminem.


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności lub dostawy; zmiany w zakresie oferty Produktów oraz Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Produktów oraz Usług Elektronicznych; poprawy jakości obsługi lub bezpieczeństwa Użytkowników; zmiany danych Usługodawcy/Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

  a) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Konto), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Użytkownik będący Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta) ma prawo odstąpienia od umowy ma prawo odstąpienia od umowy.

  b) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Afrodyta-spa.pl


Wzór formularza odstąpienia od umowy:


Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór Formularza odstąpienia od umowy.pdf


 
Twoja przeglądarka jest nieaktualna!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlać tę stronę. Zaktualizuj moją przeglądarkę